U bent hier

Privacyverklaring

1. Algemeen: Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn (15 jaar na overlijden volgens de wet) zullen wij uw gegevens verwijderen.
Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens via het landelijke LSP beschikbaar stellen aan ziekenhuizen en apotheken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Uw rechten: U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

3. Klachten: Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Onze functionaris is bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld onder: FG001738 Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Wij zijn bezig alles AVG klaar te maken. Echter hier zijn we nog mee bezig en voldoen nog niet aan alle eisen. Op een schaal van 1-7 zitten we momenteel op 3. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte

Medische informatie

Nederlands Huisarts Genootschap NHG patiëntvoorlichting

Veel praktische informatie over ziektes voor patiënten: Thuisarts.nl

Moet ik naar de dokter? Tips wanneer je wat moet doen: moetiknaardedokter.nl

Eerste hulp bij ongevallen: tips

Links voor informatie over zorgkosten

Consumentenbond zorgverzekering over kosten in de gezondheidszorg

Nibud zorgverzekering over kosten in de gezondheidszorg

Chronos zorggroep :informatie over de zorggroep Chronos. Deze organisatie, voor en door huisartsen, organiseert de chronische zorg zoals diabetes, hart- en vaatziekten en chronische longziekten in de regio Den Bosch