šŸ”Ž Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Missie, Visie en Privacy

Missie

We zijn een huisartspraktijk in een dorp. We zijn dus een echte dorpspraktijk, maar modern. We willen graag kleinschalige zorg leveren. De familiebanden in het dorp zijn belangrijk. Ook houden we korte lijnen met de (para)medische disciplines zoals de wijkzorg.

Als je naar de dokter moet, wil je meestal snel terecht kunnen in de praktijk met je vraag. Daarom streven we ernaar om dezelfde dag of een dag later een afspraak op het spreekuur te krijgen. We willen graag dat iedereen gehoord wordt voor elke klacht.

We werken met positieve gezondheid. Wij denken dat je beter geholpen bent als we ieder individuele vraag kunnen beantwoorden. Elke klacht kan iemand op een andere manier ervaren, dus er is geen kookboek maar we vragen vaak wat het onderwerp in het consult moet zijn.

De huisartswereld verandert snel. We trachten met de belangrijke moderniseringen mee te gaan en de zorg zo up-to-date te houden met de mogelijkheden die we hebben. Zo kan elke patiƫnt gebruik maken van het patiƫntportaal waar je online afspraken kan maken, recepten kunt herhalen of een eConsult starten.


Visie

Het allerbelangrijkste vinden we dat iedereen zich thuis voelt in de onze praktijk. Vaak worden er moeilijke dingen besproken. We proberen open te staan voor iedereen en hopen dat dat lukt.


Privacy

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening

Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van je. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met je op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij je bijvoorbeeld doorverwijzen, zullen wij ook een deel van jouw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit enkel met jouw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen

Huisartsen zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en je niet langer patiƫnt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien je patiƫnt blijft, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren in het kader van toekomstige behandelingen.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiƫnten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiƫnt bent, patiƫnt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw zorgaanbieder waarnemen.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieĆ«n persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer je patiĆ«nt wordt bij ons, vragen wij je om een aantal persoonsgegevens, zoals je naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en eā€mailadres. Wanneer je behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in jouw medisch dossier. In ons elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiĆ«ntgegevens opgenomen worden.

2.2 Wat betekent verwerken?

De betekenis van het begrip ā€˜verwerkenā€™ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van jou verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. Je kunt jouw toestemming op elk moment weer intrekken.

Indien je niet akkoord gaat, of jouw toestemming intrekt, kunnen we je niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

3.Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Inschrijving

Indien je je inschrijft moet je naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook jouw BSN-nummer opgeven. Dat moeten wij op je identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar jouw dossier bij je voorgaande huisarts of het dossier overdragen aan jouw nieuwe huisarts. Het origineel zal uitgewisseld worden tussen de huisartsen.

3.2 Informatie delen

Wij kunnen jouw informatie delen met verschillende partijen denk aan de apotheek, het ziekenhuis, of andere zorgverleners. Wij delen deze gegevens enkel als je toestemming heeft gegeven om de gegevens met de betreffende partij te delen.

Soms kan het nodig zijn om je te verwijzen naar een specialist. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien je een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

Nadat gerichte toestemming is gegeven kunnen uw gegevens opgenomen worden in het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via dit netwerk kunnen zorgverleners de medische gegevens van elkaars patiƫnten raadplegen. Zo kun je ook in het weekend, de avonden of buiten je eigen zorgverlener om hulp krijgen, indien nodig. Voornamelijk huisartsen, ziekenhuizen en apotheken zijn op het LSP aangesloten.

3.3 Betaling

Wij gebruiken jouw gegevens om jouw verzekeraar of jezelf een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan je NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

3.3 Zorgverzekeraar

Indien je verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit.

De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze patiƫnten altijd voorop stellen.

3.4 Bezoek website

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

3.5 Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens ā€“ of wij vermoeden dat dit het geval is ā€“ dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op je persoonsgegevens betrekking heeft en voor jouw mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte.

3.6 Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat je privacy beschermd is.

4.Plichten zorgaanbieder

4.1 Beveiliging

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die patiƫntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit je dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer je toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen, denk aan een wettelijk voorschrift op basis waarvan de zwijgplicht doorbroken mag worden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een patiƫntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

5.Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift

Je hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. Je kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder heb je recht op een afschrift van je dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in je dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw patiƫntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of je eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat je wijzigingen in je gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld je huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of het contactformulier op de website invullen. Voor een complexer verzoek kunt je onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt indienen.

5.3 Recht op verwijdering

Je hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen verwijdering.

5.5 Recht op klagen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.4 Overige rechten

Je hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

Indien je een van je rechten wilt uitoefenen vragen wij je schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kun je vinden waar je een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op jouw verzoek.

Kwaliteitskeurmerk

Wij voldoen aan de eisen van NHG-Praktijkaccreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). We zijn blij dit kwaliteitskeurmerk voor huisartsen te mogen dragen. Dit is het kwaliteitskeurmerk en de methode voor systematische verbetering van de huisartsenpraktijk. Wij streven elke dag naar goede, verantwoorde zorg en tevreden patiƫnten. Onze praktijk zal 3-jaarlijks opnieuw worden gecheckt, om te controleren of we nog aan alle voorwaarden voldoen en blijven werken aan verbeteringen in onze zorgverlening.